Focus

聚焦地科

home / 聚焦地科 / 詳細頁

聚焦地科

聚焦地科2022-12-13

天文學家蔡安理 佇臺師大開課.用臺語講天文

天文學家蔡安理 佇臺師大開課.用臺語講天文
2022/12/13


共NASA的天文圖翻譯做台語的天文學家,蔡安理,這學期佇咧臺師大開「台語天文課」,吸引來自無仝學校、無仝學系的學生選修,做伙用台語學天文、用天文學台語。
 
用臺語講天文學,連投影出來的PPT嘛是攏台文。天文學家蔡安理這學期佇臺師大地球科學系開「台語天文課」,用臺語教天文、用天文教臺語。
 
臺師大地科系學生胡朝偉表示:「用臺語共序大講天文。」
 
修課的毋但有地球科學系的,嘛有別系的學生做伙來聽,學期落尾報告科學相關的主題。
 
臺師大化學系學生吳宇凡表示:「學會曉寫羅馬字。」
臺師大臺文系學生許嘉恩表示:「一寡仔專業名詞愛去查。」
 
這學期臺師大有獎勵老師用母語授課,一直咧將NASA天文圖翻譯做臺文的蔡安理,是受地球科學系邀請來開課。
 
天文學家蔡安理表示:「若無我過去的翻譯經驗,開這門課是真困難,因為專有名詞太濟。」
 
蔡安理表示,天文是伊的專業,臺語是伊關心的母語,望兩項結合了後,會當予母語繼續湠去無仝的專業領域。
 
 
文章轉載自【公視新聞網】:天文學家蔡安理 佇臺師大開課.用臺語講天文 | 公視新聞網 PNN (pts.org.tw)